Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php on line 326

Warning: Declaration of description_walker::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen/admin/functions/functions.php on line 96

Warning: Use of undefined constant DAYS_IN_SECONDS - assumed 'DAYS_IN_SECONDS' (this will throw an Error in a future version of PHP) in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen-child/functions.php on line 630

Warning: A non-numeric value encountered in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen-child/functions.php on line 630

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/plugins/qtranslate-x/qtranslate_frontend.php:326) in /data/web/virtuals/59576/virtual/www/subdom/old/wp-content/themes/smartscreen-child/functions.php on line 630
Publikace k zapůjčení | itSMF Czech Republic

Publikace k zapůjčení Toggle

Základní informace

  • Knihy jsou půjčovány výhradně členům itSMF CZ, a to bezplatně
  • Standardní výpůjčka jsou nejvýše 2 tituly na maximálně 10 pracovních dnů
  • Je nutné v předstihu ověřit dostupnost knih a sjednat termín vyzvednutí s knihovníkem (viz kontakty)
  • Knihovna neposkytuje vzdálené služby (zasílání a vracení knih poštou)
  • Kontaktním místem pro vyzvedávání a vracení knih je recepce společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. (viz Kontakty) standardně v pracovní dny od 8 do 18 hod, a to pouze po předchozí domluvě s knihovníkem.
Provoz knihovny se řídí Výpůjčním řádem, který naleznete na stránce s informacemi o sdružení (ke stažení dostupný pouze členům sdružení).

Kontakty

Rudolf Slaba

Supervizor knihovny a knihovník (realizace výpůjček, dotazy, přání, stížnosti).

  • e-mail: 
  • telefon: +420 602 125 983
  • adresa: Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, Czech Republic

Jaroslav Rokyta

Předseda výboru pro publikační činnost (odborné podněty).

Seznam titulů k vypůjčení

Náhled Název ISBN Autor Vydavatel Rok Počet stran Anotace AJ Anotace ČJ
0001 0001 - ISO/IEC 20000: A Pocket Guide 9789077212790 Jan von Bon, Marianne Nugteren, Selma Polter Van Haren Publishing 2006 71 This standard is based on ITIL which is also very widely known and used. ISO 20000 describes Service Management standards that must be attained for corporate accreditation. BS15000, the standard dedicated to IT service management, has now become an ISO standard (ISO 20000). The goal of this Pocket Guide is to provide an easy to read document that explains the nature, content and aim of ISO 20000 / BS15000. It should bring ISO 20000 within reach of a vast international audience at a higher speed, by providing an easy accessible pocket guide: to promote the awareness and the acceptability of ISO 20000 as a valid standard for IT Services organisations; to support ISO 20000 training and certification; to produce a quick reference to the core content of ISO 20000, for practitioners. ISO 20000: A Pocket Guide is aimed at a broad range of practitioners, trainers and students, who work in IT as well as in other environments, ranging from experienced experts in (IT) service organisations, to those who are looking for a suitable approach to quality improvement issues. Tento standard vychází z obecně známého a hojně užívaného ITILu. ISO 20000 popisuje standardy Správy služeb, kterým je třeba při akreditaci společnosti vyhovět. Standard BS15000, věnovaný Správě IT služeb, se nyní stává standardem ISO (ISO 20000). Cílem této kapesní příručky je poskytnout snadno čitelný dokument, vysvětlující podstatu, obsah a cíl ISO 20000 / BS15000. To by mělo zpřístupnit ISO 20000 široké mezinárodní veřejnosti a poskytnutím snadno dostupné kapesní příručky: podpořit informovanost a přijatelnost ISO 20000 jako platného standardu organizace poskytující IT služby; podpořit školení a certifikace ISO 20000; působit jako rychlý odkaz do jádra obsahu ISO 20000 pro odborníky. ISO 20000: A Pocket Guide je určena pro široké spektrum odborníků, školitelů a studentů, kteří působí v IT i v jiných prostředích, od zkušených expertů v servisních (IT) organizacích, až po ty, kdo hledají vhodný přístup k problematice zlepšování kvality.
0002 0002 - A Dictionary of IT Service Management 9780952470656 Ivor Evans, Ivor Macfarlane Van Haren Publishing 2006 116 This new Dictionary defines the main terms, acronyms and abbreviations used within the Service Management environment, focusing particularly on ITIL V3. The Dictionary of Terms is an ideal source of information for anyone new to Service Management, a useful companion to the ITIL Service Lifecycle, and a handy reminder for more experienced professionals. Tento nový slovník definuje hlavní pojmy, akronymy a zkratky používané vprostředí správy služeb, a který se zaměřuje zvláště na ITIL V3. Terminologický slovník je ideální informační zdroj pro kohokoliv kdo se začíná seznamovat se správou služeb, užitečný průvode Životním cyklem služeb ITIL a šikovný pomocník zkušenějších profesionálů.
0003 0003 - Planning and Achieving ISO/IEC 20000 Certification 9780955124518 Stuart Rance, Dough Read, Colin Rudd, Ashley Hanna Van Haren Publishing 2006 44 This pocket guide, Planning and Achieving ISO/IEC 20000 Certification: Version 1.0, has been designed as a reference book for all those involved in planning to achieve certification under the itSMF UK developed itSMF ISO/IEC 20000 Certification Scheme. It may also be useful to those working with an organisation planning to achieve certification. Tento kapesní průvodce, Planning and Achieving ISO/IEC 20000 Certification: Version 1.0, byl zpracován jako referenční příručka pro všechny, kteří jsou zapojeni do zpracování plánu dosažení certifikace podle certifikačního schématu itSMF ISO/ISE 20000 itSMF, vyvinutého vitSMF UK. Může se hodit také těm, kteří pracují vorganizaci, plánující dosažení certifikace.
0004 0004 - ITIL Small-scale Implementation 9780113309801 Sharon Taylor, Ivor Macfarlane TSO 2005 102 Adapted to provide sound processes for small organisations, Small-Scale Implementation will help any organisation with a small resource base implement all the key elements of ITIL. At the same time, it will act as a starting point for larger organisations either those under budget constraints or those who have departmentalised ITIL implementations. Přizpůsobeno k poskytnutí spolehlivých procesů malým organizacím. Implementace malého rozsahu pomůže libovolné organizaci smálo zdroji implementovat všechny základní prvky ITIL.. Současně může posloužit jako východisko pro velké organizace buď pro ty, které mají rozpočtová omezení , nebo pro ty, které mají implementaci ITIL vázanou na jednotlivá oddělení.
0005 0005 - Business Perspective 2, The Busines View on Successful IT Service Delivery 9780113309719 OGC TSO 2006 162 Business Perspective Volume 2 shows how senior management can identify and then implement the right IT responses to a whole range of external factors; from legislation to the climate. Business Perspective Volume 2 ukazuje, jak může vrcholové vedení identifikovat a pak implementovat správné reakce IT na celou škálu externích faktorů; od legislativy po klima.
0006 0006 - Introduction to ITIL 9780113309733 OGC TSO 2007 242 This publication is the introduction to ITIL Version 2 (V2). The complete ITIL V2 library is extensive and this unique, official publication offers an essential overview of the methodology, benefits, and full range of ITIL V2 publications available. Clearly written and practical, anyone learning about ITIL or championing it within an organisation will find this book invaluable. Tato publikace je představením ITIL verze 2 (V2). Úplná knihovna je rozsáhlá a tato jedinečná oficiální publikace nabízí základní přehled metodologie, přínosů a úplné řady publikací ITIL V2, které jsou k dispozici. Je napsaná zřetelně a prakticky, takže se každý seznámí s ITILem a pro jeho prosazení do organizace se ukáže jako neocenitelná.
0007 0007 - Frameworks for IT Management 9789077212905 Jan von Bon, Tieneke Verheijen Van Haren Publishing 2006 227 This itSMF publication covers the most important frameworks in use, in a neutral and objective way, so that readers can better understand the potential value of each instrument. Each framework is described by a well-known expert in that field, in a structured format, to emphasize the specific characteristics. This first edition of the itSMF Frameworks for IT Management guide contains descriptions of (in alphabetical order) AS 8015, ASL, BiSL, CobiT, eSCM, eTOM, Generic Framework for Information Management (PrimaVera), IPMA Competence Baseline, ISO/IEC 20000, (formerly BS15000), ISO 27001 (ISO 17799/BS7799), ISO 9000 (GB/T 19000), ISPL, IT Balanced Scorecard, ITIL®, ITS-CMM, PMBoK, PRINCE2®, M_o_R®, MSP, Six Sigma, TickIT, and TQM. Tato itSMF publikace pokrývá nejdůležitější používané rámce neutrálním a objektivním způsobem, takže čtenář lépe pochopí potenciální hodnotu každého nástroje. Každý rámec popsal dobře známý odborník vdané oblasti strukturovaně tak, aby se zdůraznily specifické charakteristiky rámce. Toto první vydání itSMF Frameworks for IT Management guide obsahuje v abecedním pořadí popisy AS 8015, ASL, BiSL, CobiT, eSCM, eTOM, Generic Framework for Information Management (PrimaVera), IPMA Competence Baseline, ISO/IEC 20000, (dříve BS15000), ISO 27001 (ISO 17799/BS7799), ISO 9000 (GB/T 19000), ISPL, IT Balanced Scorecard, ITIL®, ITS-CMM, PMBoK, PRINCE2®, M_o_R®, MSP, Six Sigma, TickIT, a TQM.
0008 0008 - Six Sigma for IT Management 9789077212301 Sven den Boer Van Haren Publishing 2006 190 Six Sigma provides a quantitative methodology of continuous (process) improvement and cost reduction, by reducing the amount of variation in process outcomes. IT is now a fundamental part of business and business processes, this book demonstrates how IT can be made to work as an enabler to better business processes, and how the Six Sigma approach can be used to provide a consistent framework for measuring process outcomes. ITIL defines the ‘what’ of Service Management, Six Sigma defines the ‘how’ process improvement, together they are a perfect fit of improving the quality of IT service delivery and support. The Six Sigma approach also provides measures of process outcomes, and prescribes a consistent approach in how to use these metrics. Six Sigma poskytuje kvantitativní metodologii průběžného zlepšování (procesů) a snižování nákladů snížením množství odchylek ve výsledcích procesu. IT je dnes základní součástí podnikání a firemních procesů; tato kniha ukazuje jak může IT působit na zlepšování procesů a jak lze využít přístupu Six Sigma pro zajištění konzistentního rámce měření výsledků procesu. TITL definuje Správu služeb - „CO“, Six Sigma definuje zlepšení procesu - „JAK“, společně se perfektně doplňují při zlepšování kvality dodávky a podpory IT služeb. Přístup Six Sigma přináší rovněž měřítka výsledků procesů a stanovuje konzistentní způsob užití těchto metrik.
0009 0009 - Metrics for IT Service Management 9789077212691 Peter Brooks Van Haren Publishing 2006 202 This book considers the design and implementation of metrics in service organizations using industry standard frameworks. It provides a general guide to the design, implementation and use of metrics as a mechanism to control and steer IT service organizations. It also provides specific recommendations for applying metrics across the ITIL, ISO20000 (BS15000) and other processes, discussing the rationale of the recommendations. This enables an organization to implement the metrics as described directly as a first-pass solution that can be benchmarked against other organizations. But they can also be used as a starting point for customizing particular metrics. Tato kniha se zabývá návrhem a implementací metrik vorganizacích, poskytujících služby, svyužitím rámců odvětvových standardů. Představuje obecný návod pro návrh, implementaci a užití metrik jako mechanismů kontroly a řízení Servisní IT organizace. Dává rovněž konkrétní doporučení jak aplikovat metriky napříč ITIL? ISO20000 (BS15000) a ostatními procesy, diskutuje racionálnost těchto doporučení. To umožní organizaci implementovat tyto metriky přímo jako první krok řešení, které lze porovnávat s ostatními organizacemi. Lze je také využít jako výchozí bod pro přizpůsobení konkrétních metrik.
0010 0010 - Foundations of IT Service Management based on ITIL 9789077212585 Jan van Bon, Mike Pieper, Annelies van der Veen Van Haren Publishing 2006 234 This introduction to IT Service Management, published by ITSMF-NL, is based on the latest edition of the ITIL books on Service Support, Service Delivery and Security Management, and is intended to serve as: a thorough and convenient introduction to the field of IT Service Management and the core books in the IT Infrastructure Library (ITIL). a self-study guide that contains all the material needed to prepare for the Foundation Certificate examination in IT Service Management. The book fully covers the official syllabus of the ITIL Foundations exam, as it is set by the ITIL Certification Management Board. It contains the same chapters on Service Support, Service Delivery and Security Management as the official Introduction to ITIL", plus a case description with questions, and an additional chapter on exam preparation, making it even more useful as a study guide for the ITIL Foundation exam." Toto uvedení do IT Service Managementu, publikované nizozemskou pobočkou itSMF, vychází zposledního vydání ITIL knih Service Support, Service Delivery a Security Management a je určeno jako: důkladné a šikovné uvedení do oblasti IT Service Managementu a hlavních knih ITIL (V2) vodítko při samostudiu, obsahující veškerý materiál, nezbytný kpřípravě na certifikaci Foundation vIT Service Managementu. Kniha plně pokrývá oficiální sylabus zkoušky ITIL Foundation, jak byl vydán řídícím výborem pro ITIL certifikace. Obsahuje tytéž kapitoly Service Supportu, Service Delivery a Security Managementu jako oficiální „Úvod do ITILu“ a navíc další popisy sotázkami a další kapitoly o přípravě na zkoušku, které zní dělají velmi užitečnou studijní příručku pro zkoušku Foundation.
0011 0011 - ICT Infrastructure Management 9780113309979 OGC TSO 2005 283 ICT Infrastructure Management covers Network Service Management, Operations Management, Management of Local Processors, Computer Installation and Acceptance and for the first time, Systems Management. ICT Infrastructure Management pokrývá Správu síťových služeb (Network Service Management) , Správu provozu (Operations Management), Správu lokálních procesorů, instalaci a přejímku počítačů a poprvé také Správu systémů (Systems Management).
0012 0012 - Security Management 9780113300143 OGC TSO 2005 93 Security Management explains the process of security management within IT service management. It focuses on the process of implementing security requirements identified in the IT Service Level Agreement rather than considering business issues of security policy. The publication was developed with consideration of the plans for consolidating and inter-linking the ITIL Version 2 Service Support and Service Delivery core guides. Správa bezpečnosti - Security Management – vysvětluje proces správy bezpečnosti v rámci správy IT služeb. Zaměřuje se na proces implementace spíše těch bezpečnostních požadavků, které byly identifikovány vDohodě o úrovni IT služeb (SLA), nežli těch, které zvažování problémů businessu voblasti bezpečnostní politiky. Publikace byla vytvořena ss přihlédnutím k plánům na konsolidaci a vzájemné pospojování hlavních příruček ITIL verze 2, kterými jsou Podpora služby (Service Support) a Dodávka služby (Service Delivery).
0013 0013 - Business Perspective: The IS View on Delivering Services to the Business 9780113308941 OGC TSO 2005 178 For IT to bring the greatest possible benefits to a business, IT practitioners must develop a deep understanding of their organisations key principles and requirements. Business Perspective Volume 1 performs a vital task. Given that there is absolute dependence of business on IT, it ensures that Best Practice flows from Information Services provision into the organisation as a whole. It will help IS personnel align their activities with the needs of the business in order to deliver the greatest benefits, such as: Contribution to business objectives. Developing IT services in line with those objectives. Assisting the business exploit their IT resource to the maximum. Helping to build an integrated culture within the business. Enabling change and innovation for business advantage. Building on the foundations already laid down in ITIL, this book will be of enormous interest to all IS managers and anyone interested in fully their exploiting IT resource to deliver business benefits. Aby IT dosáhlo, zpohledu businessu, nejvyšších možných přínosů, musí IT odborníci velmi podrobně pochopit klíčové principy a požadavky zákaznické organizace. Pohled businessu svazek 1 (Business Perspective Volume 1) plní zásadní úkol. Při vědomí úplné závislosti businessu na IT, zajišťuje pronikání nejlepších praktik od opatření IT služby do celé organizace. Pomůže to IT personálu uvést svoji činnost do souladu spotřebami businessu tak, aby dosáhly co největších přínosů, jako např.: Podíl na plnění cílů businessu Vývoj IT služeb vsouladu splněním těchto cílů Pomoc businessu vmaximálním využití jeho zdrojů Pomoc při budování integrované business kultury Umožnění změn a inovací vzájmu konkurenceschopnosti Při dalším rozvoji na vybudovaných ITIL základech bude tato kniha enormně zajímat všechny manažery informačních systémů a všechny, kteří budou zainteresováni na dosažení přínosů pro business při plném využití IT zdrojů.
0014 0014 - Applicaton Management 9780113308668 OGC TSO 2006 158 Embracing the Software Development Lifecycle and expanding the issues touched on in Software Lifecycle Support and Testing of IT Services, Application Management also provides more detail on Business Change with emphasis being placed on clear requirement definition and implementation of solutions. Zahrnutím životního cyklu vývoje softwaru i problémů týkajících se podpory životního cyklu softwaru, uvádí Správa aplikací (Application Management) více podrobností o business změnách s důrazem jasnou definici požadavků a implementaci řešení.
0015 0015 - Software Asset Management 9780113309436 OGC TSO 2006 146 Software is one of the most critical elements of information and communications technologies and most organisations have huge investments in software, whether internally developed or external procured. However organisations often do not invest commensurate effort into managing these software assets. This guide has been developed to assist with understanding what Software Asset Management (SAM) is and to explain what is required to perform it effectively and efficiently as identified in industry best practice. Software je jednou z nejdůležitějších složek informačních a komunikačních technologií a většina organizací do nich mohutně investovala, ať již do interního vývoje nebo externího nákupu. Organizace však neinvestují úměrné úsilí do správy těchto softwarových prostředků. Příručka vznikla proto, aby vám pomohla pochopit co je to Správa softwarových prostředků (Software Asset Management - SAM) a podala vysvětlení, co se zapotřebí ktomu, abyste účinně a hospodárně využili „nejlepší praktiky“ voboru.
0017 0017 - Service Strategy 9780113310456 OGC TSO 2007 264 Service Strategy provides guidance on developing service-based business models and strategies. It defines the value creating context and principles of service management that shape decisions, policies and processes across the ITIL Service Lifecycle. Service Strategy defines the objectives, resources, and constraints within which services and the relationships they define with customers are to be managed. Strategie služeb poslouží jako vodítko pro vytvoření business modelů a strategií založených na službách. Definuje kontext tvorby hodnoty a principy správy služeb, které ovlivňují rozhodování, politiky a procesy napříč ITIL životního cyklu služby. Strategie služby definuje cíle, zdroje a omezení, za kterých se mají spravovat služby a definované vztahy.
0018 0018 - Service Transition 9780113310487 OGC TSO 2007 262 Service Transition provides guidance on delivering change to the service portfolio and through the service lifecycle. It covers how the requirements of Service Strategy encoded in Service Design are effectively realised in Service Operations while controlling the risks of failure and disruption. The success of Service Transition lies in the ability of Service Operations to support the business processes via the installed service base and the ability of Continual Service Improvement to measure the new or changed service. Přechod služby poslouží jako vodítko pro realizaci změn portfolia služeb vrámci životního cyklu služby. Uvádí jak efektivně vProvozu služby realizovat požadavky Strategie služeb, zakódované vNávrhu služby spolu sřízení souvisejících rizik výpadku nebo závady. Úspěch Přechodu služby spočívá ve schopnosti Provozu služeb podpořit podnikové procesy instalovanými službami a ve schopnosti Průběžného zlepšování služeb měřit nové nebo změněné služby.
0019 0019 - Service Operation 9780113310463 OGC TSO 2007 263 Service Operation is about delivering on the promises made during the Strategy and Design phases of the Service Lifecycle. It achieves this by making sure that the people, processes and technology that deliver IT Services are all working to the same set of objectives. Provoz služeb se týká plnění slibů, daných ve fázích Strategie a Návrhu životního cyklu služby. Plnění se dosahuje tím, že se zajistí, aby lidé, procesy a technologie, podílející se na dodávce IT služeb, pracovali pro tytéž cíle.
0020 0020 - Continual Service Improvement 9780113310494 OGC TSO 2007 221 Continual Service Improvement (CSI) is, as its name implies, an ongoing practice that is woven into the fabric of an organisation as opposed to a reactive response to a specific situation or a temporary crisis. Whether an organisation is making large scale or incremental improvements, it is the role of every person in the IT department to identify opportunities to improve services and IT Service Management processes. Průběžné zlepšování služeb je, jak již sám název napovídá, opakující se postup vetkaný do struktury organizace jako protiklad kreaktivním odezvám na konkrétní situace nebo přechodné krize. Úlohou každé osoby vIT oddělení je identifikovat příležitosti ke zlepšení služeb i procesů Správy IT služeb, ať již dělá organizace zlepšení rozsáhlá nebo malá.
0021 0021 - Service Design 9780113310470 OGC TSO 2007 334 Service Design is about ensuring that services are designed to align and match the current and future requirements of the business. This title provides guidance on the production and maintenance of IT policies, architectures, processes, systems and documents for the design of appropriate and innovative IT service solutions and processes Návrh služby se zaměřuje na to, aby byly služby navrženy vsouladu a splnily všechny aktuální i budoucí požadavky businessu. Tato příručka obsahuje návod na vypracování a údržbu politik, architektur, procesů, systémů a dokumentů pro navržení vhodných a inovativních řešení IT služeb a procesů.
0022 0022 - The Official Introduction to the ITIL Service Lifecycle 9780113310616 OGC TSO 2007 238 This publication is your gateway to ITIL. It explains the basic concept of IT Service Management and the place of ITIL, introducing the new lifecycle model, which puts into context all the familiar ITIL processes from the earlier books. This title introduces ITSM and ITIL, explains why the service lifecycle approach is best practice in todays ITSM, and makes a persuasive case for change. After showing high level process models, it takes the reader through the main principles that govern the new version: lifecycle stages, governance and decision making, then the principles behind design and deployment, and operation and optimisation. Tato publikace je vaší branou do světa ITILu. Vysvětluje základní koncept Správy IT služeb a místo ITILu, představuje nový model životního cyklu, který dává do kontextu se všemi, důvěrně známými ITIL procesy zdřívějších knih. Tento titul představuje ITSM a ITIL, vysvětluje, proč je přístup životního cyklu služby nejlepší praktikou vdnešním světě a uvádí přesvědčivé argumenty pro změnu. Po představení procesních modelů vyšších úrovní provádí čtenáře hlavními principy, které tuto novou verzi ovládají: etapy životního cyklu, strategické řízení a rozhodování a pak principy návrhu a využívání a provozu a optimalizace.
0023 0023 - Service Delivery 9780113300174 OGC TSO 2001 378 Service Delivery is the second element in the new ITIL Infrastructure Library to be published. Service providers need to offer business users adequate support - Service Delivery covers all aspects that must be taken into consideration. Issues covered include Service Level Management, Financial Management for IT Services, IT Service Continuity Management, Availability Management, Contingency Planning and Capacity Management. Each component of service delivery is discussed separately in the book. The purpose of Service Delivery is to show the links and the principal relationships between all the Service Management and other Infrastructure Management processes. Dodávka služby je druhý publikovaný prvek nové ITIL infrastrukturní knihovny. Poskytovatelé služeb potřebují nabízet uživatelům odpovídající podporu – Dodávka služby pokrývá všechny aspekty, které je třeba vzít vúvahu. Mezi diskutovanými otázkami jsou Správa úrovně služeb, Správy financí IT služeb, Správa kontinuity služeb IT, Správa dostupnosti, Havarijní plánování a Správa kapacit. Vknize je každý prvek dodávky služby diskutován samostatně. Účelem Dodávky služeb je ukázat spojení a principiální vztahy mezi všemi procesy Správy služeb a ostatními procesy Správy infrastruktury.
0024 0024 - Service Support 9780113300150 OGC TSO 2000 308 IT Service Management is concerned with delivering and supporting IT services that are appropriate to the business requirements of the organisation. ITIL (the IT Infrastructure Library) is fast becoming an international de facto standard, providing a comprehensive, consistent and coherent set of best practices for IT Service Management, promoting a quality approach to achieving business effectiveness and efficiency in the use of information systems. Service support is the first title to emerge from this process. Service Support focuses on ensuring that the customer has access to appropriate services to support business functions. Issues covered include Service Desk, Incident Management, Problem Management, Configuration Management, Change Management and Release Management. Správa služeb IT se zaměřuje na takovou dodávku a podporu IT služeb, aby odpovídala věcným požadavkům organizace. ITIL (the IT Infrastructure Library) se rychle stává mezinárodním „de facto“ standardem, který nabízí ucelený, konzistentní a soudržný soubor nejlepších praktik pro Správu IT služeb, který podporuje kvalitativní pojetí dosahování účinnosti a hospodárnosti businessu využitím informačních systémů. Podpora služeb je první titul,který se vtomto procesu objevuje. Podpora služeb se zaměřuje na zajištění přístupu zákazníka kslužbám, které patřičným způsobem podporují business funkce. Diskutovanými otázkami jsou Service Desk, Správa incidentů, Správa problémů, Správa konfigurací, Správa změn a Správa releasů.
0025 0025 - Frameworks for IT Management - A Pocked Guide 9789087531775 Eric Rozemeijer, Jan van Bon, Tieneke Verheijen Van Haren Publishing 2007 143 Frameworks for IT Management - A Pocket Guide covers all the major frameworks and standards used by IT managers around the world. It may be pocket-sized but this comprehensive title summarizes all the following: Quality Management and Business Process Management: TQM, EFQM, ISO 9000, ISO/IEC 20000, TOGAF™, TickIT, ISO 19770, ISO 15504, ISO 27001 Quality Improvement: CMMI, Six Sigma, eSCM-SP, IT Balanced Scorecard, IT Governance, AS 8015, CobiT, M_o_R Information Management Generic Framework for Information Management: ITIL, BISL, ISPL, eTOM, ASL Project Management: MSP, PRINCE2, PMBoK, IPMA Competence Baseline Indispensable for the student and the experienced practitioner alike this title provides a key reference source not only on each framework but also its relevance to IT management. Frameworks for IT Management - A Pocket Guide obsahuje všechny hlavní rámce a standardy, které používají IT manažeři po celém světě. Je sice kapesní titul, ale je natolik komplexní, že obsahuje vše následující: Řízení kvality a Řízení podnikových procesů: TQM, EFQM, ISO 9000, ISO/IEC 20000, TOGAF™, TickIT, ISO 19770, ISO 15504, ISO 27001 Zlepšování kvality CMMI: Six Sigma, eSCM-SP, IT Balanced Scorecard Strategické řízení IT (IT Governance): AS 8015, CobiT, M_o_R Generické rámce pro informační management: ITIL, BISL, ISPL, eTOM, ASL Projektové řízení: MSP, PRINCE2, PMBoK, IPMA Competence Baseline Je to nepostradatelná příručka pro studenta i zkušeného praktika a stejně tak poslouží jako referenční zdroj nejen ve vztahu ke každé uvedené praktice, ale i pro vedoucí pracovníky IT.
0026 0026 - IT Service Management Based on ITIL V3 - A pocket Guide 9789087531027 Arjen de Jong, Axel Kolthof, Mike Pieper, Ruby Tjassing, Annelies van der Veen, Tienke Verheijen Van Haren Publishing 2007 166 This Pocket Guide is a concise summary of the ITIL version 3. A quick, portable reference tool to this leading standards within the Service Management community. The goal of this pocket guide is to provide a quick reference to ITIL v3. As such, it is a valuable aid for all managers and practitioners within the Service Managment Industry. Covering not only the ITIL V3 service lifecycle approach, it also describes the ITIL V3 processes in a separate section, making this Little ITIL pocket guide a unique and very practical contribution to the global adoption of ITIL V3. Tento kapesní průvodce přináší stručný přehled ITIL verze 3. Nástroj rychlé orientace vrámci těchto čelných standardů komunity Správy služeb. Jeho cílem je poskytnout rychlou orientaci vITILu V3. Jako takový, je cenným pomocníkem pro všechny manažery a odborníky voboru Správy služeb.. Zahrnuje nejen přístup životního cyklu služby podle ITIL V3, ale vsamostatné sekci také popis ITIL V3 procesů, což zněho dělá malého kapesního průvodce, který přispívá velmi prakticky ke globálnímu osvojení ITILu V3.
0028 0028 - ITIL and the Software Lifecycle: Practical Strategy and Design Principles 9789087530495 Brian Johnson, John Higgins Van Haren Publishing 2007 122 This new title presents readers with an approach to software development that builds on established processes and also achieves a goal of better alignment of IT services within the business needs. The concept of IT service design is certainly not a new one, but in the past, organizations have had to focus first on improving the underlying operational processes which act as the foundation of the IT enterprise. Industry Best Practice guidance, such as ITIL and ISO20000, describes most processes, although certain aspects could be given greater prominence: security management, application management, software change management, IT asset management, a close mapping of project management and resource management. The lack of detail within these elements poses a problem when an organization decides to move to an IT service design model, because quality, stability and availability of an IT service are determined by all of the lifecycles that flow in and out of the service lifecycle. For example, IT Assets have their own lifecycle, from the time of requisition through to retirement, and this overlaps at predetermined points of the overall service lifecycle: impacts from one, have a domino effect on the others. This book helps readers to understand how better to apply process discipline to their environment, in order to deliver a higher quality of service at a lower cost to their business. It also covers best practice as described in all three versions of ITIL, and treats ITIL in generic, rather than version-specific terms. Where a particular version is applicable, it is clearly specified in the text. Tento nový titul prezentuje čtenářům pojetí vývoje softwaru, které staví na zavedených procesech a také přispívá k plnění cíle lepšího souladu IT služeb s potřebami businessu. Koncept návrhu služby není jistě ničím novým, ale vminulosti se organizace zaměřovaly především na zlepšení základních provozních procesů, které tvořily základ IT podnikání. Průvodci nejlepšími odvětvovými praktikami, jako např. ITIL a ISO 20000 popisují většinu procesů, i když některým se dostává větší pozornosti: správě bezpečnosti, správě aplikací, správě softwarových změn, správě IT aktiv a úzkému propojení projektového řízení a správy zdrojů. Nedostatečná podrobnost vtěchto prvcích přináší problém, jestliže se organizace rozhodne na model návrhu IT služeb, protože kvalita, stabilita a dostupnost IT služby je dána celým životním cyklem, kterým služba prochází . IT aktiva mají, například, svůj vlastní životní cyklus,který se vpředem daných bodech překrývá scelkovým cyklem služby: vliv jednoho vyvolá dominový efekt u ostatních. Tato kniha čtenáři pomáhá porozumět tomu, jak nejlépe uplatnit procesy ve vlastním prostředí tak, aby dodaly businessu vysoce kvalitní služby za co nejnižší náklady. Pokrývá rovněž nejlepší praktiky tak, jak byly popsané ve všech třech verzích ITILu a uvádí ITIL spíše vobecných pojmech, nežli vpojmech charakteristických pro jednotlivé verze. Tam, kde lze uplatnit svýhodou konkrétní verzi, je to vtextu zmíněno.
0029 0029 - Service Management Strategies that Work 9789087530488 Gary Case, Troy DuMoulin, George Spalding, Anil C.Dissanayake Van Haren Publishing 2007 156 Provides helpful and practical advice for all organizations that are undergoing the difficult transition from a technology to a service orientation. Covers the following key topics: IT Governance Unravelled; The External Managed Service Provider; Process Implementation; Defining, Modelling and Costing IT Services; The Federated CMDB; Developing A Quality Driven Measurement Framework; The Theory of Constraints and Continuous Service Improvement Poskytuje užitečné a praktické rady všem organizacím, které podstupují nelehkou transformaci od technologické orientace na organizaci orientovanou na služby. Pokrývá následující tématické oblasti: Řešení strategického řízení IT (IT Governance Unravelled); Poskytovatel externích řízených služeb (The External Managed Service Provider); Implementace procesu (Process Implementation); Definování, modelování a kalkulace IT služeb (Defining, Modelling and Costing IT Services); Spojená konfigurační databáze (The Federated CMDB); Vytvoření kvalitativně orientovaného rámce měření (Developing A Quality Driven Measurement Framework); Teorie omezení a neustálé zlepšování služeb (The Theory of Constraints and Continuous Service Improvement).
0030 0030 - Defining IT Success through the Service Catalog 9789077212967 Troy Du Moulin, Rodrigo Flores, Bill Fine Van Haren Publishing 2008 104 This major new title includes a wealth of information about using a Service Catalogue within the wider context of delivering value to the business. It focuses on embedding a truly customer-oriented IT service. This book covers Service Catalogue fundamentals – the use of Service Catalogues as a core IT tool covering the services themselves, default capabilities, measures and primary means of access and provision. It then shows how this tool is pivotal in demonstrating the value IT provides to facilitate business operations. Written by industry experts and using real case studies, this valuable title takes the reader beyond the theoretical to focus on the real business benefits of Service Catalogues and how to implement them successfully within an organization. The results of following the principles described in this book include: Services are made standard and rational, leading to lower costs and increased service availability Standard ‘service products’ that enable forecasting of demand, leading to better volume discounts from vendors and improved inventory and capacity planning Controls over consumption of services are enhanced Improvement in the fulfilment of IT services. Standardization of services leads to recurrent workflows, rather than relatively expensive one-off projects In addition a FREE CD containing Service Catalogue templates makes this book one of the most valuable additions to your library you’ll make this year. Tato významná, nová publikace obsahuje bohaté informace o používání Katalogu služeb vširších souvislostech dodávání hodnoty businessu. Zaměřuje se na poskytnutí skutečně zákaznicky orientovaných IT služeb. Tato kniha obsahuje zásady Katalogu služeb – využití Katalogu služeb, jako zásadního IT nástroje, který pokrývá služby jako takové, standardní způsobilosti, míra a primární prostředky pro přístup a obstarání. Následně ukazuje, jak klíčový je tento nástroj při demonstraci hodnoty, poskytované IT na podporu business činností. Tuto publikaci napsali odborníci zpříslušných odvětví a prostřednictvím skutečných případových studií vedou čtenáře mimo teorie a zaměřují se na reálné věcné přínosy Katalogu služeb a na to, jak je úspěšně uplatnit vrámci organizace. Výsledky dodržování popsaných principů: Služby se tvoři standardně a racionálně, což vede knižším nákladům a zlepšené dostupnosti služeb. Standardizované „služby jako produkty“, které usnadňují předpovědi poptávky, vedou květším množstevním slevám a zlepšenému plánování zásob a kapacit. Zlepšená kontrola a řízení spotřeby služeb IT služby lépe vyhovují požadavkům Standardizace služeb vede spíše kopakujícím se pracovním postupům, než krelativně rozsáhlým projektům na míru. Zdarma přiložené CD, obsahující šablony Katalogu služeb, dělá z této knihy jeden z nejhodnotnějších přírůstků vaší knihovny v tomto roce.
0031 0031 - Implementing Information Security based on ISO 27001 & ISO 17799 9789077212783 Alan Calder Van Haren Publishing 2008 83 This title covers the implementation issues of the information security standards up to and including audits. Pivotal to this it covers the installation of an ISMS, or Information Security Management System. This is defined as ‘that part of the overall management system, based on a business risk approach, to establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve information security. The management system includes organisational structure, policies, planning activities, responsibilities, practices, procedures, processes and resources. Effective information security is defined in the Standard as the preservation of confidentiality, integrity and availability of information. It cannot be achieved through technological means alone, and should never be implemented in a way that is either out of line with the organisation’s approach to risk or which undermines or creates difficulties for its business operations. The ISMS includes organisational structure, policies, planning activities, responsibilities, practices, procedures, processes and resources and is a structured, coherent management approach to information security. It should be designed to ensure the effective interaction of the three key attributes of information security: process (or procedure) technology behaviour. The book covers cultural and organisational issues that are key for successful adoption and certification. It covers strategic business decision-making and makes recommendations as to Board input. It notes that the design and implementation of the ISMS should be directly influenced by the organisations needs and objectives, security requirements, the processes employed and the size and structure of the organisation. Tento titul se zabývá problémy implementace standardů informační bezpečnosti, včetně auditů. Ztoho hlediska je rozhodující, že pokrývá instalaci ISMS – Systému správy informační bezpečnosti. Ten se definuje jako „část celkového systému řízení a správy, vycházející zpřístupu business rizik, zaměřeného na ustavení, implementaci, provozování, monitorování, kontrolu údržbu a zlepšování informační bezpečnosti. Systém řízení a správy zahrnuje organizační strukturu, politiky, plánování, činnosti, odpovědnosti, praktiky, procedury, procesy a zdroje. Efektivní informační bezpečnost je ve Standardu definována jako „ochrana důvěrnosti, celistvosti (integrity) a dostupnosti informací“. Nelze jí dosáhnout pouze technickými prostředky a neměla by se nikdy implementovat způsobem, který se buď zcela míjí spřístupem organizace k rizikům nebo způsobuje potíže vběžném fungování organizace. ISMS zahrnuje „organizační strukturu, politiky, plánovací činnosti, odpovědnosti, praktiky, procedury, procesy a zdroje“ a je to strukturovaný, souvislý manažerský přístup kinformační bezpečnosti. Měl by být navržen tak, aby zajistil efektivní součinnost tří klíčových atributů informační bezpečnosti: procesu (nebo procedury) technologie chování –režimu práce. Kniha se zabývá organizačními a kulturními problémy, které jsou klíčem kúspěšnému osvojení a získání certifikace. Zahrnuje strategické rozhodování a doporučení kprojednání ve vrcholovém vedení. Poznamenává, že návrh a implementace ISMS by měla přímo ovlivnit potřeby a cíle organizace, bezpečnostní požadavky, využívané procesy a strukturu organizace.
0033 0033 - IT Service CMM 9789077212356 Viktor Clerc, Frank Niessink Van Haren Publishing 2008 107 The purpose of the IT Service CMM® pocket guide is to provide a summary of the IT Service CMM that can be carried around for easy reference. The IT Service Capability Maturity Model is a maturity growth model that can be used to improve the processes of IT service providers. If you are looking for a concise introduction to the model, this pocket guide is a good place to start. Reading this pocket guide gives you a complete overview of the IT Service CMM, a good idea of how the IT Service CMM can be applied to improve your organization, and sufficient knowledge to continue your study of the IT Service CMM with the model specification itself. The intended audience consists of service managers, assessors, quality managers, IT project leaders, and service team leaders involved in improving processes within their IT service organization.
0034 src= 0034 - Risk Management based on M_o_R - A Management Guide 9789077212684 Jane Chittenden Van Haren Publishing 2006 72 A quick yet thorough reference to risk management in a handy sized format. Uses principles, processes and key terms which are consistent with OGC advice and guidance on risk management, to supply a best practice approach. Risk management is the process of identifying and controlling the organisation’s exposure to risk. This process should be consistently applied across all sections of the organisation (and partners, where applicable); it should be cost effective and proportionate to the risks being managed.This publication takes a staged approach to risk management, putting the subject into context and helping to define a framework and policy on the management of risk.
0035 0035 - Service Agreements: A Management Guide 9789077212912 Robert Benyon, Robert Johnston Van Haren Publishing 2008 90 Many organizations are demanding increased quality levels from ICT service providers, often irrespective of whether these services are outsourced or supplied in-house. Service management (SM) is the integrated approach to the management of ICT service requirements and levels. This new publication outlines the background, operation and benefits of a variety of service agreements, and includes models for the design of a service catalogue and service agreement development. Řada organizací požaduje na poskytovatelích It služeb zlepšenou úroveň kvality, a to často bez ohledu na n to, zda jsou tyto služby dodávány externě (outsourcovány) nebo interně vlastními silami. Správa služeb (Service Management – SM) je ucelený přístup křízení požadavků a úrovní ICT služeb. Tato nová publikace nastiňuje předpoklady, působení a přínosy různých dohod o službách a obsahuje modely pro návrh katalogu služeb a formulaci dohody o službách.
0036 0036 - The Little PRINCE2 9789012121200 Mark van Onna, Ans Koning Van Haren Publishing 2008 135 PRINCE 2 is suited to all kinds and sizes of projects. The art is to adjust PRINCE 2 to the project in question. The Little Prince 2 was written to support this necessary adjustment. The aim is to furnish a guideline for applying PRINCE2 to small and medium-sized projects. The reader is provided with aids to take on and successfully complete such projects. This manual is also useful for gaining insight into the background and assumptions of the PRINCE 2 methodology, and the roles of those involved in a project. PRINCE2 se hodí pro projekty všech typů a velikostí. Uměním je přizpůsobit PRINCE2 konkrétnímu projektu. Malý PRINCE2 vznikl na podporu tohoto potřebného přizpůsobení. Cílem je poskytnout návod, jak uplatnit PRINCE2 na malých a středních projektech. Čtenáři pomáhá takové projekty úspěšně dokončit. Tato příručka také pomůže pochopit východiska a předpoklady metodologie PRINCE2 a role pracovníků na projektu.
0037 0037 - MOF Pocket Guide V3 9789077212103 Dave Pultorak, Pete Quagliariello, Rolf Akker Van Haren Publishing 2007 124 The Microsoft Operations Framework is an ITIL based set of best practices, principles and models that can be used for other platforms as well. The guide also shows how MOF integrates with Microsoft Solutions Framework (MSF). Both frameworks are complementary in Microsoft´s approach to help organizations in delivering innovative solutions and achieving operational excellence. MOF is Microsoft´s structured approach to help customers to achieve operational excellence on the Microsoft platform. MOF, a pocket guide is a description of Microsoft Operations Framework: a set of best practices, principles and models that is meant to expand, not substitute, best practice ITIL. The director of MOF illustrates this point of view in his foreword by quoting sir Isaac Newton: if I see further, it is because I stand on the shoulders of giants". Giants are the people that made ITIL into what it is now. MOF pays a lot of attention to Operations Management, one of the lesser developed areas of the core publications of ITIL. That is why the subtitle of the book is IT Service Operations Management. Although the pocket guide is written for the IT Service Management of Microsoft products, the generic part can be used for other platforms and systems as well. MOF, a pocket guide was edited by Inform-IT, reviewed by a worldwide team of quality auditors and published by Van Haren Publishing." Provozní rámec Microsoftu (The Microsoft Operations Framework) je soubor nejlepších praktik, principů a modelů vycházejících z ITILu, které lze také použít i pro jiné platformy. Příručka ukazuje jak se MOF integruje sRámcem Microsoft řešení (Microsoft Solutions Framework - MSF). Oba jsou to doplňkové rámce pojetí pomoci Microsoftu organizacím vdodávání inovativních řešení a dosahování provozní dokonalosti. MOF je strukturované pojetí Microsoftu jak pomoci zákazníkům dosáhnout provozní dokonalosti na platformě Microsoft. Kapesní příručka MOF je popis Microsoft Provozního rámce – soubor nejlepších praktik, principů a modelů, mající rozšiřovat, nikoli nahrazovat nejlepší praktiky ITILu. Toto hledisko ilustruje ředitel MOFu vpředmluvě citátem sira Isaaca Newtona: „Jestliže já vidím dále, je to proto, že stojím na ramenech obrů“. Těmi obry jsou lidé, kteří zITILu udělali to, čím je dnes. MOF věnuje velkou pozornost Provoznímu řízení, jedné znejméně rozpracovaných oblastí vzákladních knihách ITILu. Proto má kniha vpodtitulu „Provozní řízení IT služeb (IT Service Operations Management). I když je tato kapesní příručka napsána pro Řízení IT služeb produktů Microsoft, je možné obecnou část použít i pro ostatní platformy a systémy. Kapesní příručku MOF připravil kvydání Inform-IT, zkontroloval celosvětový týme kontrolorů kvality a zveřejnil Van Haren Publishing.
0038 0038 - Implementing IT Governance - Pocket Guide 9789087532161 Gad J. Selig Van Haren Publishing 2008 205 The issues, opportunities and challenges of aligning information technology more closely with an organization and effectively governing an organization’s InformationTechnology (IT) investments, resources, major initiatives and superior uninterrupted service is becoming a major concern of the Board and executive management in enterprises on a global basis. An integrated and comprehensive approach to the alignment, planning, execution and governance of IT and its resources has become critical to more effectively align, integrate, invest, measure, deploy, service and sustain the strategic and tactical direction and value proposition of IT in support of organizations. Sporné momenty, příležitosti a výzvy v oblasti sladění informačních technologií těsněji sorganizací a efektivní řízení a spravování investic organizace do informačních technologií, zdrojů, nejdůležitějších iniciativ a především nepřetržité služby se stávají hlavním předmětem zájmu představenstva a vrcholového vedení vpodnicích po celém světě. Integrovaný a komplexní přístup k sladění, plánování, provádění a strategickému řízení IT a jeho zdrojů se stal rozhodující pro efektivnější dosažení souladu, integrování, investice, měření, rozmístění, služby a udržení strategického a taktického směru a hodnoty, poskytované IT při podpoře organizace.
0039 0039 - Passing your ITIL Foundation Exam - The ITIL Foundation Study Aid 9780113310791 OGC TSO 2008 156 Passing Your ITIL Foundation Exam - ITIL Foundation Study Aid, is endorsed by APM Group, the official ITIL Accreditor, and contains full details of the ITIL Qualifications. Suitable for those taking the foundation exam, it provides an overview of the purpose, objectives, and format of the examination. This publication offers a top level introduction to understanding the Service Lifecycle and each of the five components of the Lifecycle to help candidates pass the foundation exam. Passing Your ITIL Foundation Exam - ITIL Foundation Study Aid je příručka schválená skupinou APM, oficiálním zmocněncem pro ITIL, a obsahuje veškeré podrobnosti ITIL kvalifikace. Těm, kteří se připravují na základní zkoušku, poskytne celkový přehled o účelu, cílech a formátu zkoušky. Tato publikace nabízí špičkový úvod kpochopení Životního cyklu služby a každé komponenty tohoto cyklu, což pomůže kandidátům složit základní zkoušku.
0040 0040 - Agile Project Management: Running PRINCE2™ projects with DSDM™ Atern™ 9780113310586 Keith Richard TSO 2007 92 This ground breaking book shows how users can combine the strength of both approaches so that they complement each other and create a new, best of breed framework suitable for all project environments. Based on PRINCE2™ and DSDM Atern, the two most established and internationally recognised project management approaches, this title explores the differences between the two approaches before showing where they overlap and how they can be integrated. While DSDM Atern is a project management methodology in its own this new publications sits within the PRINCE2 suite of titles. Tato základy bořící kniha ukazuje, jek mohou uživatelé kombinovat přednosti obou přístupů tak, aby se navzájem doplňovaly a vytvořily nový nejlepší produkt tohoto typu pro všechny projektová prostředí. Na základě dvou nejužívanějších a mezinárodně uznávaných pojetí projektového řízení, využívá tato kniha jejich odlišnosti komu, aby ukázala, kde sepřekrývají a jak je lze integrovat. Zatímco DSDM Atern je sama o sobě metodologií projektového řízení, je v těchto nových publikacích zasazena do sady titulů PRINCE2.
0041 0041 - Business Benefits through Programme and Project Management 9780113310258 OGC TSO 2006 97 This revised title, previously Business Benefits through Project Management has been updated and now covers both programme and project management. It shows senior managers how using Managing Successful Programmes and PRINCE2 allows them to delegate, yet retain control of the big picture. Revidované vydání. Původní kniha Business Benefits through Project Management, byla aktualizována a nyní pokrývá jak řízení programu tak projektu. Ukazuje vedoucím pracovníkům, jak jim využití Managing Successful Programmes and PRINCE2 dovoluje delegovat a přitom si ještě udržet celkový přehled.
0042 0042 - Management of Risk: Guidance for Practitioners 9780113310388 OGC TSO 2007 170 Every organisation must find the right balance between opportunities and threats in managing its risks. M_o_R takes a best practice approach, whichoffers a structured and effective framework for risk management. Its aim is to help organisations to achieve their objectives by first identifying the risks, and then choosing the right response to the threats and opportunities that are created by uncertainty. This publication is invaluable across all organisational activities from strategic, programme, project or operational perspectives.
0043 0043 - Building an ITIL-based Service Management Department 9780113310968 Malcolm Fry TSO 2008 110 ITIL concentrates on describing IT Service Management Processes, Functions and the Roles to perform those tasks but does not describe how to build a Department to run and manage those processes, leaving the question „How can I structure my organisation to most effectively support ITIL Service Management?“. This publication explains in a structured and logical manner how to build an ITIL based Service Management Department that will both support and supplement those processes. ITIL se soustřeďuje na popis procesů, funkcí a rolí Správy IT služeb, které plní tyto úkoly plní, ale nepopisuje, jak vybudovat oddělení, které bude zajišťovat a řídit tyto procesy, ani nedopovídá na otázku „Jak mám strukturovat moji organizaci, aby co nejúčinněji podpořila Správu IT služeb?“. Tato publikace vysvětluje strukturovaným a logickým způsobem, jak budovat Oddělení Správy IT služeb podle ITILu, které bude tyto procesy jak podporovat, tak doplňovat.
0044 0044 - PRINCE2 for the Project Executive: Practical advice for achieving project governance 9780113309672 Michiel van der Molen TSO 2003 102 This publication focuses on the important role and responsibilities of the project executive in PRINCE2. It provides answers to the practical questions project Executives are faced with. Intended for Executives and programme managers responsible for directing a variety of project types, including research, product development, organisational change, and introduction of new work processes, town and country planning, housing improvements, company relocations, and development and implementation of ICT solutions. This publication also allows project managers to look at their role through the eyes of a project Executive. Tato publikace se zaměřuje na důležité role a odpovědnosti vedení projektu podle PRINCE2. Dává odpovědi na praktické otázky, kterým vedení projektů čelí. Je určena projektovým a programovým manažerům zodpovědným za řízení projektů různých typů, včetně výzkumných, projektů na vývoj produktů, projektů organizačních změn, zavádění nových pracovních postupů, urbanistického a územního plánování, přestěhování společnosti a projekty vývoje a implementace ICT řešení. Publikace také projektovým manažerům umožňuje, aby se podívali na svoji roli očima vedení projektu.
0045 0045 - For Successful Risk Management: Think M_o_R 9780113310647 OGC TSO 2007 118 Written in simple English For Successful Risk Management: Think M_o_R is an affordable and practical guide to M_o_R. This beginners guide introduces the concepts and principles of M_o_R and forms part of a series of three introductory PPRM (Programme, Project and Risk Management) publications. Knížka For Successful Risk Management: Think M_o_R, napsaná jednoduchou angličtinou, je cenově dostupná a praktická příručka řízení rizik M_o_R). Začátečníky seznamuje s koncepty a principy řízení rizik (M_o_R) a je součástí řady tří publikací seznamujícími sřízením programu, projektu a řízením rizik (PPRM – Programme, Project and Risk Management).
0046 0046 - Buying Software – A Best Practice Approach 9780113309184 OGC TSO 2004 163 Based on best practices from the private and public sector, integrating the best project management approaches this title describes the best practice general approach to selecting software and suggests a structured process that will ensure maximum benefit. The guidance is complementary to other OGC Best Practice guidance for other aspects of IT and is just as valuable to smaller software procurements as for large ones. Tento titul popisuje obecné pojetí nejlepších praktik při výběru software na základě nejlepších praktik v soukromém i veřejném sektoru a doporučuje strukturované procesy zajišťující maximální přínos. Návody se doplňují sostatními návody k nejlepším praktikám OGC pro další aspekty IT a jsou stejně cenné při malých i velkých nákupech softwaru.
0047 0047 - PRINCE2 Pocketbook 9780113309856 OGC TSO 2005 50 This pocketbook has been produced as a reference tool for the trained PRINCE2 Practitioner who is assumed to be familiar with the method and the terminology. This title should be used in conjunction with Managing Successful Projects with PRINCE2 which contains full details of the method. PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) is an easy to follow structured project management method suitable for any type of project. The processes and techniques in PRINCE2 will help your project team cope with the risks, challenges and opportunities of today´s rapidly changing environment. The pocketbook is based on the 2005 edition of PRINCE2. Tato kapesní příručka vznikla jako referenční nástroj pro odborníky, vyškolené vPRINCE2, u nichž se předpokládá, že jsou obeznámeni smetodami a terminologií. Tento titul by se měl používat spolu spublikací Managing Successful Projects with PRINCE2, která obsahuje veškeré podrobnosti o metodice. PRINCE2 (Projects in Controlled Environments) je snadno pochopitelná strukturovaná metoda řízení projektu, která se hodí pro projekty libovolného typu. Procesy a techniky v PRINCE2 pomohou vašemu projektovému tým zvládnout rizika, problémy a příležitosti dnešního rychle se měnícího prostředí. Tato kapesní příručka vychází z PRINCE2, vydání 2005.
0048 0048 - Key Element Guide Service Design 9780113311200 OGC TSO 2008 114 Key Element Guide Service Design is a handy reference guide to the core Service Design publication. It discusses ITIL, its evolution and the need for the Service Lifecycle approach. The title examines what is meant by best practice framework, how this relates to common practice and what compliance means. The main focus of this publication is to provide an overview of the principles, objectives, key elements and practice of Service Design as well as discussing the five aspects of design, the service design process elements, and how to define service level requirements. Key features: Resource to use prior to starting an Intermediate Lifecycle Course Discusses key terms and fundamental concepts used in ITIL Provides guidance on other ITIL publications and links to external practice, frameworks and standards Produced in conjunction with itSMF
0049 0049 - Key Element Guide Service Operation 9780113311187 OGC TSO 2008 61 Key Element Guide Service Operation is a handy reference guide to the core Service Operation publication. It discusses ITIL, its evolution and the need for the Service Lifecycle approach. The title examines what is meant by best practice framework, how this relates to common practice and what compliance means. The main focus of this publication is to provide an overview of the principles, objectives, key elements of Service Operation as well as an overview of the Service performance balance, the Service Operation functions and Operation planning. Key features: Resource to use prior to starting an Intermediate Lifecycle Course Discusses key terms and fundamental concepts used in ITIL Provides guidance on other ITIL publications and links to external practice, frameworks and standards Producedin conjunction with itSMF
0050 0050 - Key Element Guide Service Transition 9780113311217 OGC TSO 2008 59 Key Element Guide Service Transition is a handy reference guide to the core Service Transition publication. It discusses ITIL, its evolution and the need for the Service Lifecycle approach. The title examines what is meant by best practice framework, how this relates to common practice and what compliance means. The main focus of this publication is to provide an overview of the principles, objectives, key elements of Service Transition. Key features: Resource to use prior to starting an Intermediate Lifecycle Course. Discusses key terms and fundamental concepts used in ITIL. Provides guidance on other ITIL publications and links to external practice, frameworks and standards. Produced in conjunction with itSMF.
0051 0051 - Key Element Guide Service Improvement 9780113311224 OGC TSO 2008 78 Key Element Guide Continual Service Improvement is a handy reference guide to the core Continual Service Improvement publication. It discusses ITIL, its evolution and the need for the Service Lifecycle approach. The title examines what is meant by best practice framework, how this relates to common practice and what compliance means. The main focus of this publication is to provide an overview of the principles, objectives, and key elements of Continual Service Improvement. Key features: Resource to use prior to starting an Intermediate Lifecycle Course. Discusses key terms and fundamental concepts used in ITIL. Provides guidance on other ITIL publications and links to external practice, frameworks and standards. Produced in conjunction with itSMF.
0052 0052 - Key Element Guide Service Strategy 9780113311194 OGC TSO 2008 61 Key Element Guide Service Strategy is a handy reference guide to the core Service Strategy publication. It discusses ITIL, its evolution and the need for the Service Lifecycle approach. The title examines what is meant by best practice framework, how this relates to common practice and what compliance means. The main focus of this publication is to provide an overview of the key elements, principles and objectives of Service Strategy and how strategy runs through the Service Lifecycle. Key features: Resource to use prior to starting an Intermediate Lifecycle Course Discusses key terms and fundamental concepts used in ITIL Provides guidance on other ITIL publications and links to external practice, frameworks and standards Produced in conjunction with itSMF
0053 0053 - Management of Risk Pocketbook 9780113310661 OGC TSO 2007 46 A quick reference guide for using M_o_R effectively. Designed to work alongside Management of Risk: Guidance for Practitioners. Příručka pro rychlou orientaci a efektivní využívání M_o_R. Byla navržena kusnadnění práce podle publikace Management of Risk: Guidance for Practitioners (Správa rizik: Příručka pro odborníky).
0054 0054 - Managing Successful Projects with PRINCE2 – 2009 Edition 9780113310593 OGC TSO 2009 327 This title is one of 2 core publications which describe the PRINCE2 project management method, the second in the series being Directing Successful Projects with PRINCE2. Managing Successful Projects with PRINCE2 - 2009 Edition is the core text for all PRINCE2 examinations that are based on the PRINCE2: 2009 update of the method, and is an invaluable study aid for all candidates who intent to sit exams based on this new version. The new 2009 edition: Explains the principles that underpin PRINCE2 Describes the PRINCE2 processes in their entirety Describes Key Themes of project management, specific to PRINCE2, that are required for the processes to be effective Cross-references techniques that may be applied Explains how to tailor the method Provides context of when and how to use PRINCE2 for different project environments (e.g. standalone or as part of a programme). Like the 2005 guidance, the book contains chapters on Starting Up a Project, Directing a Project, Initiating a Project, Controlling a Stage, Managing Product Delivery, Managing Stage Boundary and Closing a Project. In addition, the guidance also looks at the wider role of the Project Manager, including: soft skills of the project manager; leading and managing; stakeholder engagement and communication planning; organisational change management; PRINCE2 in different types of organisation and cultures; and training needs for project teams. Tento titul je jednou ze dvou publikací, popisujících metodiku řízení projektu PRINCE2 druhým titulem v řadě je Directing Successful Projects with PRINCE2. Managing Successful Projects with PRINCE2 - 2009 Edition je základní učebnice pro všechny typy zkoušek z PRINCE2: podle aktualizace metodiky 2009 a je neocenitelnou učební pomůckou pro všechny uchazeče, kteří s chystají na zkoušku podle této nové verze. Nové vydání 2009: vysvětluje základní principy PRINCE2 beze zbytku popisuje procesy PRINCE2 popisuje klíčová témata vedení projektu, specifická pro PRINCE2, která se vyžadují, aby byly procesy účinné křížové odkazy na techniky, který se mohou využít vysvětluje jak metodiku přizpůsobit uvádí kdy a v jakém kontextu a jak použít PRINCE2 pro různé projekty (například samostatný nebo jako součást programu). Stejně jako ve vydání z roku 2005, obsahuje kniha kapitoly na Zahájení projektu, Řízení projektu, Iniciace projektu, Řízení etapy, Řízení dodávky předávaných výstupů (deliverables), Řízení na hranicích etap a Uzavření projektu. Vedle toho se příručka také dívá na roli manažera projektu ze širšího pohledu, včetně: měkkých schopnosti manažera projektu; vedení a řízení; zapojení zainteresovaných strana a plánu komunikace; řízení organizačních změn; PRINCE2 v různých typech organizací a kultur; a potřeb školení pro projektové týmy.
0055 0055 - IT Service Management Global Best Practices 9789087531003 Editorial Board Van Haren Publishing 2008 637 The Official itSMF International Compendium of Cutting-Edge Thinking.This unique guide is written by industry thought leaders giving the inside track on new practices that could radically change IT Service Management in the next few years. IT Service Management Global Best Practices Volume 1 is written by leading experts from many countries (UK, Spain, Ireland, Italy, Taiwan, Australia, USA, Canada, Argentina, Brazil, Belgium, Netherlands, New Zealand, Israel) and contains over 40 chapters within the following disciplines: 1. Trends, visions and analysis of ITSM market 2. Governance 3. Demand & portfolio & sourcing 4. Awareness & implementation 5. Organization 6. Modeling 7. Processes 8. Standards & frameworks 9. Metrics The majority of the 40+ papers and topics were selected from over 100 excellent submissions by an independent Editorial Board. The resulting reference guide delivers unprecedented practical value for IT managers. It introduces cutting-edge thinking, shares new best practices developed in the field and provides a broad overview of significant and current IT service management issues. Containing the experience of those who have struggled with many of the more challenging problems, this 630 page title describes the breakthroughs and successes that could help readers resolve many similar issues. The refreshing approach of many is an independence of any specific framework: many case studies show practitioners selecting and using only the most relevant elements of the many offerings in the market-place. IT Service Management Global Best Practices is the Official itSMF Compendium of cutting-edge thinking from itSMF International. The book consists of 33 articles that are clustered in chapters. Articles contain 5000-8000 words and provide detailed and practical guidance on specific ITSM topics. Each chapter contains a general introduction to the chapter topic and includes a short summary of each article. This makes it easy for the reader to browse through the book and find quickly the answers, examples, tips or checklists they are looking for. The publication will include a index on authors and an index on titles. A very practical publication that contains the knowledge of a large number of experts from all over the world. Being independent from specific frameworks and thoroughly selected by a large board of experts, the contributions offer the best practical guidance on daily issues of the IT Manager. Tento jedinečný průvodce byl vytvořen myšlenkovými vůdci segmentu IT. Nabízí nové přístupy a postupy, které mohou radikálně změnit pohled na IT Service Management vnásledujících několika letech. Jedná se o velmi praktickou publikaci obsahující znalosti velkého množství expertů zcelého světa. Vzhledem knezávislosti na konkrétním rámci nebo metodice a díky důkladnému výběru velkou skupinou expertů přináší kniha nejlepší praktické návody pro řešení každodenních událostí vdikci IT Managera. IT Service Management Global Best Practices, sazek 1 obsahuje více než 40 témat členěných do těchto kapitol: Trendy, vise a analýzy trhu ITSM Governance Poptávka, portfolio a zajišťování zdrojů Příprava a implementace Organizace Modelování Procesy Standardy a rámce Metriky Každé konkrétní téma je probráno vsamostatném bodě, který poskytuje detailní a praktické informace pro specifickou oblast ITSM. Každá kapitola obsahuje obecné představení tématu kapitoly a stručné summary obsažených bodů. Tím je čtenářům umožněno rychlé procházení knihy a snadné nalezení odpovědí na jejich otázky, nalezení praktických příkladů, tipů a check-listů, které právě potřebují. Všechna uvedená témata a pojednání byla vybrána zvíce než 100 prací, které byly předloženy nezávislému edičnímu výboru. Výsledný obsah publikace přináší velmi vysokou praktickou hodnotu pro IT manažery. Kniha představuje řadu neotřelých řešení, řadu nových „best practices“ vytvořených vreálných organizacích a poskytuje široký přehled všech významných aktuálních a sporných otázek IT service managementu. Jsou zde popsány objevy a úspěšná řešení, které mohou čtenářům pomoci vřešení řady podobných situací a to na základě zkušeností manažerů, kteří se svelkým množstvím podobných události již museli vypořádat. Inovativní přístup nezávislý na konkrétním rámci ukazuje, jaké mohou být vkonkrétních případech voleny dostupné nástroje a postupy, tak, aby odpovídaly specifické situaci a podmínkám.
0056 0056 - ITIL V3 Foundation Exam: The Study Guide 9789087530693 Jan van Bon Van Haren Publishing 2008 231 This new title covers all the material found in the ITIL Foundations Exam. Its 230 pages cover everything you need to know to pass the exam and in addition the Official OGC sample exams are included at the end of each chapter. The title separates out the processes within each lifecycle stage making this a handy and convenient title to take back to the work place and to start implementing Best Practices as found in the Foundation training course. The book also contains official ITIL diagrams and Glossary of terms, which are fully licensed by the British Government. Key features: Covers all Foundation Exam Content Contains Official Sample Exams Contains Official Glossary of terms Great fold-flat format for class training Processes explained separately to support post exam implementation 230 pages means fantastic value for money Tato nová kniha obsahuje všechny potřebné materiály vyžadované na zkoušce ITIL Fundation. Na 230 stranách najdete vše potřebné, aby jste při zkoušce uspěli a navíc jsou přiloženy na závěr každé kapitoly oficielní vzorové otázky od společnosti OGC. Vtitulu jsou vhodnou a dobře použitelnou formou definovány procesy pro každou fázi životního cyklu služby a následně jsou tyto procesy popsány vrámci reálného provozu jako používaná Best Practices – to tvoří základní obsah přípravného kurzu ITIL Foundation. Kniha také obsahuje oficielní ITIL diagramy a slovníček ITIL pojmů, které jsou plně licencované britskou vládou. Hlavní rysy: Pokrývá kompletní obsah zkoušky ITIL Foundation Obsahuje oficielní příklady otázek Obsahuje oficielní slovníček výrazů Velký rozkládací formát pro výuku ve třídě Oddělený popis procesů pro podporu implementace po zkoušce Výborný poměr ceny a obsahu (230 stránek)
0057 0057 - Process Management based on SqEME 9789087531379 SqEME Foundation Van Haren Publishing 2008 94 This pocket guide is a practical book and more or less compulsory reading material for anyone who wants to get to know more about SqEME process management or intends using SqEME. Besides it is an instruction book with directives and tips showing an efficient approach for structuring, mastering and improving processes; complemented by examples from the same practice. This pocket guide explains the essentials of SqEME process management. The contents is broken down into four parts (windows): - Constitution - Correspondence - Chemistry - Construction Tato kapesní příručka je velmi praktickou knihou a více méně povinnou četbou pro každého, kdo se chce něco dozvědět o SqEME řízení procesů nebo zvažuje jejich používání. Krom toho se jedná o návod spokyny a tipy ukazujícími efektivní přístup strukturování, řízení a zlepšování procesů; doplněno praktickými příklady. Tento kapesní průvodce vysvětluje základy SqEME řízení procesů. Obsah je rozdělen do čtyř částí (oken): Constitution - Correspondence - Chemistry - Construction
0058 0058 - Directing Successful Projects with PRINCE2 9780113310609 OGC TSO 2009 166 This publication has been designed to be a role specific handbook for senior managers and project board members, which describes how to oversee projects being managed using PRINCE2. The guide sets PRINCE2 in the wider context of project management (but still non-specific for industry sector) and describes or cross-references techniques which support the PRINCE2 method. The title contains chapters on: The Duties and Behaviours of the Project Board The Project Board´s activities, covering: Starting up a project Authorising Initiation Authorising a Project Authorising a Stage Giving Ad Hoc Direction Authorising Closure Reviewing Benefits Tailoring PRINCE2. Directing Successful Projects with PRINCE2™ forms part of a pair of publications that are the result of the PRINCE2: 2009 Project to update the PRINCE2 guidance. Its companion is Managing Successful Projects with PRINCE2™, 9780113310593 (you can find this title in our itSMF CZ libraryas well - its number is 0054)." Tato publikace byla vytvořena kplnění role specifické příručky pro senior manažery a členy řídících orgánů projektů a popisuje, jak dohledovat projekt spoužitím PRINCE2. Příručka představuje PRINCE2 vširším kontextu projektového řízení (ale stále bez specifikace na konkrétní odvětví) a popisuje nebo se odkazuje na techniky, které podporují metodiku PRINCE2. Titul obsahuje tyto kapitoly: Povinnosti a chování projektového výboru Aktivity projektového výboru zahrnující: Nastartování projektu Schválení zahájení Schválení projektu Schválení etap Průběžné řízení Schválení ukončení Vyhodnocení přínosů Uspůsobení PRINCE2 Kniha Directing Successful Projects with PRINCE2™ doplňuje dvojici publikací, které vznikly jako výsledek projektu Aktualizace příruček PRINCE2:2009. Druhou knihou je Managing Successful Projects with PRINCE2™, 9780113310593, kterou můžete také najít vknihovně itSMF CZ (evidenční číslo 0054)."
0059 0059 - ITIL V3 Guide to Software Asset Management 9780113311064 Colin Rudd TSO 2009 178 Appropriate for anyone involved in the governance, management and use of software assets within an organisation, this title, ITIL V3 Guide to Software Asset Management, contains a practical approach to the management of software assets. Aligned with ITIL V3 and ISO/IEC 20000, this book has been developed to assist with the implementation and maintenance of all the necessary Software Asset Management (SAM) processes and procedures. It gives realistic and pragmatic suggestions for the content of a business case for SAM within an organisation. It provides readers with advice and guidance on the roles involved, together with templates and examples of some of the key documents. Including examples of a SAM business case, the contents of a software policy, a policy on the use of hardware and software, and an acknowledgement of hardware/software policy. Key features: Updated in line with ITIL V3 and ISO/IEC 20000. Provides examples and templates of key documentation. Určeno pro každého, kdo je zapojen do governance, řízení a používání softwarových položek organizace. Tento titul obsahuje praktický přístup kjejich řízení. Vsouladu sITIL V3 a ISO/IEC 20000 byla vytvořena tato kniha, aby pomáhala při implementaci a správě všech nezbytných Software Asset Management (SAM) procesů a postupů. Dává realistický a pragmatický návrh obsahu SAM - business case vorganizaci. Poskytuje čtenářům radu a návody pro oblast rolí, spolu sšabonami a příklady některých klíčových dokumentů. Zahrnuje příklady SAM business case, obsah nastavení softwarových pravidel (policy) a pravidla pro používání hardware a software.
0061 0061 - Passing your ITIL Intermediate Exams 9780113310999 OGC TSO 2010 312 This ITIL V3 publication, Passing Your ITIL Intermediate Exams - Study Aid from the Official Publisher of ITIL, endorsed by the official ITIL Accreditor, is suitable for candidates taking both the ITIL Service Lifecycle Exams and the Capability Exams. The publication provides details on the ITIL V3 qualification scheme from foundation through to the advanced Master Qualification. It offers details about the exams, the preparation and how to achieve the target competencies. Written by one of the original ITIL V3 authoring team, this publication looks at principles, processes, common activities and Implementation and Improvement, it looks at all nine streams and what is required within each stream to help candidates pass their exams. Key features: Enables you to recap on foundation level learning to ensure your basic level of knowledge is up to scratch before launching into the intermediate level. The Study Aid uses terminology consistent with the ITIL Service Management Practices and the ITIL Glossary, acronyms and definitions. The structure of the book complements the structure of the exam syllabus The book contains sample questions and answers for each of the nine modules. Exercises on a case study and exercises asking you to relate your learning back to your organisation. Part of the Study Aid series from TSO the official publisher of ITIL. Tato publikace kITILu V3, Passing Your ITIL Intermediate Exams - Study Aid od oficiálního vydavatele, schválená oficiálním akreditačním orgánem ITILu je vhodná pro jak kandidáty, připravující se na zkoušku ITIL Service Lifecycle Exams, tak pro ty, připravující se na zkoušku ITIL Capability Exams. Publikace obsahuje podrobnosti ke kvalifikačnímu schématu od základní kvalifikace – Foundation – až po kvalifikaci Master. Uvádí detaily ke zkouškám, kpřípravě a jak dosáhnout žádaných kompetencí. Publikace, napsaná jedním zčlenů původního autorského týmu ITILu V3, probírá principy, procesy, společné aktivity a implementaci a zlepšování, a aby pomohla kandidátům uspět u zkoušky, zamýšlí se nad všemi devíti streamy a nad tím, co se vkaždém znich vyžaduje. Klíčové charakteristiky: Umožní vám zopakovat si základní úroveň a tím zajistit, odpovídající výchozí úroveň znalostí před zahájením snah o postup na vyšší úroveň Studijní pomůcka (Study Aid) používá terminologii konzistentní spraktikami správy služeb, slovníkem, zkratkami a definicemi ITILu Struktura knihy naplňuje strukturu sylabu zkoušek Kniha obsahuje příklady otázek a odpovědí pro každý zdevíti modulů Prostřednictvím případových studií a příkladů na vás vyžaduje promítnout to, co jste se naučili na podmínky vaší organizace Patří do řady učebních pomůcek od TSO, oficiálního vydavatele ITILu.
0062 0062 - ITIL V3 Foundation Handbook 9780113311972 Ashley Hanna, John Windebank, Simon Adams, John Sowerby, Stuart Rance, Alison Cartlidge TSO 2009 190 Now updated in line with the new 2009 syllabus, this reference revision guide, ITIL V3 Foundation Handbook: Pocketbook from the Official Publisher of ITIL has been designed to help students sitting the ITIL V3 Foundation Exam. The title provides a key reference aid for managers, practitioners, vendors and consultants in the workplace and while travelling. This publication provides an introduction to the ITIL V3 Service Lifecycle model and an overview of the ITIL V3 qualification structure. The guide contains a chapter on each of the components of the Lifecycle; Service Strategy, Service Design, Service Transition, Service Operation and Continual Service Improvement. These chapters contain an overview of each of the process and functions in the lifecycle including value, scope, activities and metrics. Key features: Provides a concise summary of ITIL V3 Follows the 2009 ITIL V3 Foundation syllabus Contains a glossary of syllabus definitions. Příručka ITILu V3, aktualizovaná podle nových sylabů 2009: kapesní průvodce od oficiálního vydavatele ITILu byla vytvořena na pomoc studentům sedícím u zkoušky ITIL V3 Foundation. Představuje klíčovou referenční pomůcku pro manažery, praktiky, dodavatele a konzultanty na pracoviště i na cesty. Tato publikace představuje modle životního cyklu služby ITILu V3 a přehled kvalifikační struktury ITILu V3. Pro každou fázi životního cyklu – Strategie služeb, Návrh služby, Přenos služby, Provozování služeb a Neustálé zlepšování služeb – obsahuje samostatnou kapitolu. Obsahem těchto kapitol je přehled všech procesů a funkcí vrámci životního cyklu, včetně hodnoty, rozsahu, činností a metrik. Klíčové charakteristiky: Poskytuje stručný přehled ITILu V3 Vychází ze sylabu ITIL V3 Foundation 2009 Obsahuje slovník definic, použitých v sylabu
0063 0063 - Operational Support and Analysis ITIL V3 Intermediate Capability Handbook 9780113312085 Alison Cartlidge, Janaki Chakravarthy, Colin Rudd, John A Sowerby TSO 2009 135 This guide, Operational Support and Analysis ITIL V3 Intermediate Capability Handbook, provides a quick reference to the processes covered by the ITIL V3 Operational Support and Analysis syllabus. It is designed as a revision aid for students taking the ITIL Capability qualification for Operational Support and Analysis, and as a handy portable reference source for practitioners who work with these processes. Key features: Authored and quality assured by itSMF UK Endorsed by the APM Group Follows the ITIL Intermediate Capability Operational Support and Analysis Syllabus. Covers the following processes and functions and how they contribute to the Lifecycle: Event Management Incident Management Request Fulfilment Problem Management Access Management Service Desk Technical Management IT Operations Management Applications Management. Tato příručka, Operational Support and Analysis ITIL V3 Intermediate Capability Handbook, umožňuje rychlou orientaci vprocesech, které jsou součástí sylabu ITIL V3 Operational Support and Analysis. Je určena jako kontrolní pomůcka pro studenty, usilující o kvalifikaci způsobilosti voblasti provozní podpory a analýzy podle ITILu (ITIL Capability qualification for Operational Support and Analysis) a jako příruční informační zdroj pro praktiky, pracující vtěchto procesech. Klíčové charakteristiky: Vytvořilo a kvalitu garantuje britské sdružení itSMF Schváleno APM Group Vychází ze sylabu the ITIL Intermediate Capability Operational Support and Analysis. Pokrývá následující procesy a funkce a to jejich popis a to jak přispívají životnímu cyklu: Správa událostí - Event Management Správa incidentů - Incident Management Plnění požadavků - Request Fulfilment Správa problémů - Problem Management Správa přístupů - Access Management Service Desk Technická správa - Technical Management Správa IT provozu - IT Operations Management Správa aplikací - Applications Management.
0064 0064 - Release, Control and Validation ITIL V3 Intermediate Capability Handbook 9780113312108 Stuart Rance, Tricia Lewin, Paul Wigzel TSO 2009 138 This guide, Release, Control and Validation ITIL V3 Intermediate Capability Handbook, provides a quick reference to the processes covered by the ITIL V3 Release, Control and Validation syllabus. It is designed as a revision aid for students taking the ITIL Capability qualification for Release, Control and Validation, and as a handy portable reference source for practitioners who work with these processes. Key features: Authored and quality assured by itSMF UK Endorsed by the APM Group Follows the ITIL Intermediate Release, Control and Validation Syllabus. Covers the following processes and functions and how they contribute to the Lifecycle: Change Management Service Asset and Configuration Management Service Validation and Test Release and Deployment Management Request Fulfilment Service Evaluation Knowledge Management. Tato příručka, Release, Control and Validation ITIL V3 Intermediate Capability Handbook, umožňuje rychlou orientaci vprocesech, které jsou součástí sylabu ITIL V3 Release, Control and Validation. Je určena jako kontrolní pomůcka pro studenty, usilující o kvalifikaci způsobilosti voblasti releasu, kontroly a validace podle ITILu (ITIL Capability qualification for Release, Control and Validation) a jako příruční informační zdroj pro praktiky, pracující vtěchto procesech. Klíčové charakteristiky: Vytvořilo a kvalitu garantuje britské sdružení itSMF Schváleno APM Group Vychází ze sylabu the ITIL Intermediate Release, Control and Validation. Pokrývá následující procesy a funkce a to jejich popis a to jak přispívají životnímu cyklu: Správe změn - Change Management Správa prostředků a konfigurací služeb - Service Asset and Configuration Management Validace a testování služeb - Service Validation and Test Správa releasů a nasazení - Release and Deployment Management Plnění požadavků -Request Fulfilment Ocenění služby - Service Evaluation Správa znalostí - Knowledge Management.
0065 0065 - ITIL Lite 9780113312122 Malcolm Fry TSO 2010 124 ITIL Lite is designed to help organisations to adopt ITIL V3 by selecting and implementing key ITIL V3 components. For manyreasons not every organisation will want or be able to adopt the whole of ITIL V3, nor would they necessarily be encouraged to do so. This publication explains how to decide which components are essential to each specific organisation, and how to move forward with their implementation. The book is based on a project template to help readers put together their own project plans. Ideal for those whose budgets have been reduced but who still want to improve key processes and functions. Účelem publikace ITIL Lite je pomoci IT organizacím aplikovat klíčové prvky ITIL V3. Z různých důvodů není pro mnohé podniky plná implementace všech procesů a funkcí ITIL V3 potřebná či proveditelná. Tato publikace vysvětluje, jak správně vybírat prvky, které jsou potřebné pro konkrétní prostředí, a jak přistoupit k jejich implementaci. Kniha je strukturována dleprojektové šablony, což čtenáři usnadňuje vytvoření vlastního projektového plánu. Jerovněžideálním informačním zdrojempro ty IT organizace, jejichž rozpočet byl zkrácen, avšak které i přes to chtějí zlepšovat své klíčové procesy a funkce.
0066 0066 - ASL - A Framework for Application Management 9789077212059 Remko van der Pols Van Haren Publishing 2008 172 Application management refers to the maintenance and enhancement of information systems, and accounts for a large proportion of IT expenditure. This publication, ’ASL - A Framework for Application Management’, contains information on the ASL (the Application Services Library) framework, which is currently the only public domain application management standard in the world. Aspects discussed include: The structure of the ASL framework Maintenance processes including configuration Capacity and continuity management Impact analysis Design, testing and implementation Connecting processes such as software control and distribution Application cycle management Organisations cycle management Relationships with other forms of management Application and introduction of ASL
0067 0067 - BiSL - A Framework for Business Administration and Information Management 9789087530426 Remko van der Pols, Ralph Donatz, Frank Van Outvorst Van Haren Publishing 2007 200 Effective management of business information is critically important for today’s organizations, covering all the activities for controlling information provision. This is the domain in which managers of business information, system owners, product managers, information managers and Chief Information Officers (CIO’s) operate. This book describes a process framework for business information management (also widely known as business information systems management) and information management. This is the Business Information Systems Library (BiSL) – a public domain standard for business information management and information management that is consistent with the IT Infrastructure Library (ITIL) and Application Services Library (ASL).
0068 0068 - Implementing IT Governance 9789087531195 Dr Gad J Selig PMP COP Van Haren Publishing 2008 298 This unique book blends many different components and perspectives on IT Governance into a single framework. Written for senior and aspiring IT and business leaders, it draws upon practical experience, research, and best practices.
0069 0069 - A Management Guide BiSL - Business information Services Library 9789087530419 Remko van der Pols, Yvette Backer Van Haren Publishing 2007 109 Effective management of business information is critically important for modern organizations. The Business Information Systems Library (BiSL) is a generic framework which provides an effective solution for business information management. BiSL is a public domain standard which is consistent with ITIL and ASL. This management guide describes the best way to manage and execute business information management in day-to-day practice, and how BiSL can be of use with this. To illustrate the implementation of BiSL, a separate case history is being evolved throughout the text.
0070 0070 - A Management Guide ASL - Application Services Library 9789077212844 Remko van der Pols, Yvette Backer Van Haren Publishing 2006 105 ASL, the Application Services Library, is currently the only public domain application management standard in the world. This management guide is for business and IT managers and consultants. It explains what ASL is and how it can help your organization.
0071 0071 - Norma ISO/IEC 20000-1:2011(E) ICS 03.080.99 35.020 JTC 1 / SC 7 ISO copyright office 2011 26 ISO/IEC 20000-1:2011 is a service management system (SMS) standard. It specifies requirements for the service provider to plan, establish, implement, operate, monitor, review, maintain and improve an SMS. The requirements include the design, transition, delivery and improvement ofservices to fulfil agreed service requirements. ISO/IEC 20000-1:2011 can be used by: an organization seeking services from service providers and requiring assurance that their service requirements will be fulfilled; an organization that requires a consistent approach by all its service providers, including those in a supply chain; a service provider that intends to demonstrate its capability for the design, transition, delivery and improvement of services that fulfil service requirements; a service provider to monitor, measure and review its service management processes and services; a service provider to improve the design, transition, delivery and improvement of services through the effective implementation and operation of the SMS; an assessor or auditor as the criteria for a conformity assessment of a service provider’s SMS to the requirements in ISO/IEC 20000-1:2011 Tato norma vychází z normy BS15000, kterou v prosinci 2005 nahradila, popisuje integrovanou sadu procesů řízení pro poskytování služeb IT a obsahově se řídí ustanoveními IT Infrastructure Library (ITIL). Certifikace podle ISO 20000 je orientována na systémy managementu IT služeb. Uvedený systém managementu je orientován na organizace poskytující IT služby konečným uživatelům, které mohou být interním nebo externím subjektem k organizaci, v níž koneční uživatelé IT služeb pracují. Norma ISO/IEC 20000 je první celosvětový standard, který se speciálně vztahuje k managementu služeb IT a zaměřuje se na zlepšování kvality, zvyšování efektivity a snížení nákladů u IT procesů. Tato nová verze normy ISO/IEC 20000-1 byla vydána dne 15.4.2011 a nahrazuje předchozí verzi z roku 2005.
0072 0072 - A Pragmatic Guide to Business Process Modelling 9781906124120 Jon Holt British Computer Society 2009 224 Revised and updated with 5 new chapters, the second edition of this practical handbook shows how effective and accurate modeling can offer and more complete understanding of your business and its future requirements. Using the Unified Modelling language (UML) it covers analysis, specification, mapping, measurement and documentation to deliver a complete guide to the entire BPM process. New chapters cover presentation, enterprise architecture, business tools and a teaching guide. Nové vydání je revidováno a aktualizováno s 5 novými kapitolami. Druhé vydání této praktické příručky ukazuje jak efektivní a přesné modelování procesů může pomoci k úplnějšímu pochopení byznysu a jeho požadavků. Pomocí Unified Modelling Language (UML) zahrnující analýzu, specifikaci, mapování, měření a dokumentaci dosáhneme pokrytí celého BPM. Nové kapitoly obsahují prezentaci, architekturu organizace, nástroje pro byznys a průvodce vzděláváním.
0074 0074 - IT Outsourcing Part 2: Managing the Sourcing Contract (A Managers Guide) 9789087536169 Jane Chittenden Van Haren Publishing, Zaltbommel 2010 77 This title covers all the processes for managing the contract, from the transition phase through to normal operational service and contract termination. Developed for IT practitioners as well as commercial and contract managers, this expert guide provides practical and concise advice on best practices in. Key Features: Good contract development as the foundation for contract management (especially service quality, performance measurement and communications) An appropriate governance framework Selecting the right individuals, with appropriate authority in key roles The appropriate use of external expert advice Continuity of people involved in the contract, right from the early stages of the RFP through transition to everyday operational service Effective relationship management, with mutual respect and good communications A collaborative customer-driven business attitude based on mutual trust and understanding and flexibility in day-to-day administration of the contract, with willingness for a ‘win-win’ approach when problems arise This title complements IT Outsourcing Part 1: Contracting the Partner and, together, these two guides provide readers with a comprehensive best practice approach to this important business discipline Tento titul se vztahuje na všechny procesy pro správu smlouvy, z přechodného období až do běžného provozu a ukončení smlouvy. Publikace je určena pro IT odborníky, stejně jako pro obchodní a smluvní manažery. Tato odborná příručka poskytuje praktické a stručné rady týkající se osvědčených postupů v oblastech: Smluv (řízení smluvního procesu, kvalita služeb, měření výkonnosti a komunikace) Odpovídajícího rámce řízení Výběru správných osob pro klíčové role Vhodného použití externích konzultantů Provázanosti lidí zapojených do smlouvy hned od počátečních fází přes přechod do provozu a rutinního provozu Efektivní řízení vztahů, vzájemného respektu a dobré komunikace Customer-driven obchodní vztah je založený na vzájemné důvěře a porozumění, flexibilitě. Tento titul doplňuje IT Outsourcing Část 1: Contracting the Partner a spolu tyto dva průvodci poskytnout čtenářům komplexní přehled osvědčených postupů přístupu k této důležité obchodní disciplíně.
0075 0075 - IT Tools for the Business when the Business is IT - Selecting and Implementing Service Management Tools 9780117069039 Robert Falkowitz TSO (The Stationery Office) 2011 425 Very little has been written on the practices that should be adopted when selecting and implementing software tools and most of it is from the perspective of the processes that these tools support. Although recommendations for specific products in the marketplace abound, there is little, specific guidance as to why specific IT service management tools should be chosen, how to perform their selection and implementation and what pitfalls should be avoided. This book examines the specific nature of ITSM tools, including the full range of tools to support the management of IT services. It also explores the specifics of the architectures that underpin the selection and use of service management tools. These specifics include the strategies and processes representing the (IT) business architecture, the architecture of the data classes managed by the tools and the architectural landscape of service management tools. It follows with a detailed examination of the activities leading to the selection and the implementation of a tool. Velmi málo bylo napsáno o činnostech, které by měly být prováděny při výběru a realizaci softwarových nástrojů a pokud ano, tak většina z nich je popsána z hlediska procesů podpory nástroje. I když doporučení pro konkrétní produkty je na trhu hodně, je málo specifických příruček proč zvolit konkrétní ITSM nástroj, jak provést jejich výběr a implementaci a jakým úskalím je třeba se vyhnout. Tato kniha se zabývá specifickou povahou nástrojů ITSM nástrojů, včetně celé řady nástrojů na podporu řízení IT služeb. Kniha také zkoumá specifika jednotlivých architektur, které jsou základem pro výběr a použití nástrojů pro správu služeb. Tato specifika jsou strategie a postupy, které představují (IT) obchodní architekturu, architekturu datových tříd řízených nástroji. Z toho vyplývá, že jsou v knize detailně zkoumány aktivity vedoucích k výběru a zavedení nástroje.
0076 0076 - Drinking From The Fire Hose 9781591844266 Christopher J Frank and Paul F. Magnone Portfolio/Penguin, a member of Penguin Group (USA) Inc. 2011 217 Drinking from the Fire Hose topples conventional wisdom, showing the challenge is not the volume of data but rather the judgment to use it. Information is supposed to make us smarter, but more often than not, it simply overwhelms us. The book leap frogs the notion of swimming in data by turning facts and figures into practical business learning. Authors show a clear path to drive revenue growth. The book provides quick exercises and case studies. Kniha ukazuje na problém nikoli v objemu dat, ale jejich použití. Informace nás mají dělat chytřejší, ale častěji nás prostě „převálcují“. Kniha nás naučí místo „topení se“ v datech jejich přeměnu ve fakta a čísla použitelné pro praktické podnikatelské použití. Kniha nabízí čerstvé, nové myšlení (marketing, prodej a správa). Autoři ukazují cestu jak řídit růst tržeb. Kniha poskytuje rychlé cvičení a případové studie.
0077 0077 - Take It From The Top 9780957017405 Jo Johns Fenn Publishing 2011 56 Book is for you if: If you suspect, or know, that your IT organization is not delivering the services and products that your customers require, in the manner they expect them to be delivered. If you are contemplating the introduction (or a refresh) of a service improvement program or service management strategy. If your customers are disgruntled, disengaged or disinterested. Kniha je pro Vás pokud: Tušíte nebo víte, že Vaše IT organizace nedodává služby nebo produkty, které zákazník požaduje. Pokud uvažujete o zavedení (nebo obnovení) programu zlepšování služeb nebo řízení strategie služeb. Pokud jsou Vaši zákazníci nespokojení, bez zájmu a aktivity.
0078 0078 - Information Lifecycle Support: Wisdom, Knowledge, Information and Data Management 9780113312627 Brian Johnson and John Higgins TSO (The Stationery Office) 2010 113 This publication provides a comprehensive and much-needed source of information on data and information management - ideal in the current climate of information losses. It examines the effective production, coordination, storage, retrieval, dissemination and management of information from internal and external sources in order to improve the performance of an organization. Information is an organisation’s most valuable resource (not IT) and its use overall has to be effectively managed. Key Features: Corporate strategy Knowledge management relationships WKIDM roles WKIDM and IS development Green IT and sustainability Tato publikace je komplexní a velmi potřebný zdroj informací o řízení dat a informací - ideální v současné situaci informačních ztrát. Zaměřuje se na efektivitu produkce, koordinaci, uchovávání, vyhledávání, šíření a správu informací z interních a externích zdrojů s cílem zvýšit výkonnost organizace. Informace jsou nejcennějším zdrojem (non IT) organizace a jejich celkové využití musí být efektivně řízeno.Klíčové body: Firemní strategie Vztahy znalostního managementu WKIDM role WKIDM a vývoje IT Green IT a udržitelnost
0079 0079 - An Executive Guide to Value Management 9780113312795 OGC TSO (The Stationery Office) 2010 42 The guide provides clear and unambiguous guidance to value management. It is the first cross-sector and universally-applicable guidance on how to maximise value in a way that takes account of an organisations’ priorities, differing stakeholder needs and, at the same time, the use of resources as efficiently and effectively as possible. Průvodce poskytuje jasné a jednoznačné vodítko pro řízení hodnoty. Jedná se o první a obecně použitelné pokyny napříč odvětvími, jak maximalizovat hodnotu způsobem, který bere v úvahu priority organizací, které odlišují potřeby stakeholders a současně efektivní a účinné využívání zdrojů.
0080 0080 - Creating and Driving Service Excellence - An Executive Guide to IT Service Management 9780117069022 Sharon Taylor TSO (The Stationery Office) 2011 67 For over 20 years IT Service Management (ITSM) has been considered globally accepted best practice. The industry experts of this century agree on its value. Why then do some ITSM implementations fail to succeed? Research has concluded that often, the reason for this is a lack of executive commitment. One of two scenarios is common; 1) failed attempts to gain executive support or 2) failure to retain support over time. A corporate environment where the need to change is not demonstrated at the highest levels within the organization erodes the momentum created during the initial implementation and creates diminishing returns. The required cultural change fails to embed itself in the daily ITSM activities. The reality that has been proven over and over again is that adopting ITSM can mean the difference between survival or extinction of an IT department and often the business itself. ITSM saves money. ITSM is what many of the top performing companies in the world use to manage services. It’s time you knew what they know. Již více než 20 let Service Management (ITSM) je považováno za celosvětově uznávanou „nejlepší praxi“. Odborníci z oboru tuto hodnotu potvrzují. Proč se tedy některé implementace ITSM nepodaří? Odborníci došli k závěru, že často je důvodem nedostatek podpory vedoucích pracovníků. Běžné scénáře: 1) neúspěšné pokusy o získání podpory managementu nebo 2) neschopnost udržet podporu v průběhu času. Podnikatelské prostředí kde potřeba změny není demonstrována na nejvyšší úrovni narušuje již počáteční implementaci a vytváří klesající výnosy. Požadovaná kulturní změna se nepodaří implementovat do každodenních aktivit ITSM. Bylo znovu a znovu prokázáno, že přijetí ITSM může znamenat rozdíl mezi přežitím nebo zánikem IT oddělení a často podnikání samého. ITSM šetří peníze. ITSM je to, co mnozí z předních prosperujících společností na světě používají ke správě služeb.

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.