Co je nového Toggle

10 Best Practices for IT Vendor Financial Management

Dokument podtrhuje důležitost vyváženého vztahu s dodavateli (Supplier management) a z finančního pohledu shrnuje deset nejlepších praktik na jejich řízení. Popisuje zásady práce s fakturami, stanovení hodnotících kriterií, vazby na Správu požadavků a podnikové oddělení nákupu. Dále se zabývá vyhodnocováním cen a kvality dodávek, sledováním plnění parametrů definovaných smlouvami a klíčovými ukazateli...

Pokračovat ve čtení →

Integrating other Frameworks and Methodologies Complementary to ITIL (whitepaper)

Dvacetistránkový dokument, jehož autorem je James Doss, jeden z členů autorského týmu publikace Service Transition, byl uveřejněn na webovém portálu Best Practice Live. Autor zde stručně rekapituluje cíle a klíčové výstupy některých nejpoužívanějších procesních rámců a metodik a popisuje jejich možné vazby na dílčí procesy ITSM. Rovněž zde diskutuje problém především větších společností, kde v...

Pokračovat ve čtení →

BiSL – Business Information System Library – příručka manažera

BiSL je veřejně dostupný procesní rámec, za jehož rozvoj zodpovídá ASL BiSL Foundation. BiSL reprezentuje přemostění mezi IT a byznys procesy a mezi administrátory byznys informací a informačními manažery. Procesní model BiSL přináší průnik do všech primárních procesů a jejich pole působnosti a do vztahů mezi procesy. Kromě jiného nabízí výchozí bod pro zlepšení těchto procesů s vyžitím nejlepších...

Pokračovat ve čtení →

ASL – Application Services Library – příručka manažera

ASL je veřejně dostupný procesní rámec, za jehož rozvoj zodpovídá ASL BiSL Foundation. Cílem ASL je profesionální vývoj managementu aplikací. Za tímto účelem nabízí rámec procesů managementu aplikací a jejich vzájemných vztahů. Tento rámec rovněž pomůže při kategorizaci nabízených nejlepších praktik. Navíc rámec ASL obsahuje jednotný slovník pojmů, s jehož pomocí lze významně vylepšit vzájemnou...

Pokračovat ve čtení →

ITIL® Managing Digital Information Assets

„Informace jsou hodnotný majetek a je nutné se o ně starat stejně pečlivě jako o jakákoli jiná hmotná aktiva, například peníze nebo zařízení.“ Toto téma rozvíjí nový 17stránkový white paper, jehož autorem je TSO a který navazuje na britský vládní projekt digitální kontinuity...

Pokračovat ve čtení →

BSM Maturity Model

BSM Maturity Model nabízí rámec pro určení současného stavu organizace v Business Service Managementu – zajištěním investic IT tak, aby poskytovalo služby byznysu v souladu se strategií byznysu, jeho cíli a plány. Model zavádí 5 stupňů zralosti:

  1. Essential – minimální IT rozpočet, byznys neočekává od IT zázraky.
  2. Predictive – IT snižuje svými službami náklady byznysu, management sleduje...

    Pokračovat ve čtení →

TOGAF™ 9 and ITIL® V3 Two Frameworks Whitepaper

Dokument popisuje vazby mezi rámci ITIL a TOGAF, které nabývají na důležitosti vzhledem ke stále většímu důrazu na slaďování IT a businessu. Jestliže v dřívějších dobách na sebe IT specialisté využívající tyto rámce příliš „nenaráželi“, s rozvojem ITIL do verze 3 a TOGAF do verze 9 již na sebe tyto dva rámce nejen navazují, ale dokonce vykazují překryv z hlediska jejich záběru. Po stručné historii...

Pokračovat ve čtení →

Information Governance as a Holistic Approach to Managing and Leveraging Information

V tomto dokumentu jsou uvedeny výsledky a jejich analýza průzkumu v oblasti Information Governance (IG). Výzkum připravila a sponzorovala společnost IBM, provedl ho tým BeyeNETWORK a v jeho rámci bylo osloveno na 45 tisíc respondentů. Cílem výzkumu bylo pochopit jak trh vnímá IG v několika klíčových oblastech:

Establishing a Configuration Management Database Schema: A Working Model

Tento příspěvek je zaměřen na problematiku vytvoření modelu struktury Konfigurační databáze (CMDB). Je zajímavé, že autoři zavrhli použití obvyklých vizuálních modelovacích technik, jako jsou ER diagramy či UML modely tříd a to z toho důvodu, že ve výsledku je na těchto diagramech struktura CMDB příliš rozsáhlá a nepřehledná. Také zavrhli příklad uvedený v knize ITIL Service Support z důvodu přílišného...

Pokračovat ve čtení →

ITIL V3 and Information Security

Tento dokument pojednává o roli a důležitosti účinného systému řízení bezpečnosti informací (Information Security Management – ISM) pro byznys, jak ho podporuje rozsáhlý soubor globálních standardů a způsoby jejich harmonizace s ITILem. Dokument je určen manažerům z byznysu i IT, kteří jsou obeznámeni s ITILem nebo se o něj zajímají. Rozebírá obsah a účel globálních standardů a vztahy mezi nimi, návody...

Pokračovat ve čtení →

Tyto stránky nejsou od 10. 10. 2017 aktualizovány.
Nová verze webu dostupná na: itsmf.cz.